RODO

Co oznacza skrót RODO

Odnosi się on do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Skrótem tym będziemy się  posługiwać w dalszej części tej informacji.

Od kiedy RODO jest stosowane

Od 25 maja 2018 r.

Jaki jest cel wprowadzenia RODO

Podstawowym celem RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Zmiana przepisów sprawia, że przepisy w zakresie ochrony danych osobowych na terenie Unii Europejskiej  są jednolite.

Kto jest administratorem Twoich Danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Trzcielu z siedzibą w Trzcielu ul. Poznańska 8, 66-320 Trzciel.

Kim jest Inspektor Ochrony Danych (IOD) w urzędzie  i jak się z nim kontaktować

Jest to osoba, z którą możesz się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem Ochrony  Danych możesz skontaktować się mailowo (bptrzciel@poczta.internetdsl.pl ) lub listownie na adres: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Trzcielu, Inspektor Ochrony Danych, 66-320 Trzciel ul. Poznańska 8 lub telefonicznie pod numerem 95 743 13 25  od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

Na podstawie jakich przepisów przetwarzamy Twoje dane osobowe

Twoje dane mogą być przetwarzane na podstawie przepisów prawa określonych w art. 6 ust 1 pkt c RODO na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach ( Dz. U. 2018 poz. 574) oraz ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2017 poz. 862) w celach związanych z realizacją działań statutowych BPMiG w Trzcielu polegającej na prowadzeniu działalności bibliotecznej.

W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby dopełnić obowiązków, które wynikają z przepisów prawa. Cele te wynikają przede wszystkim z ustawy o bibliotekach i działalności kulturalnej. W szczególności realizujemy zadania, które należą do zakresu działania statutowego.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania twoich danych osobowych.

Gdzie można wnieść skargę, jeśli uznasz, że Twoje prawa zostały naruszone

Do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), który zastąpił Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Odbiorcy Twoich danych

Odbiorcą danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. Twoje  dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa.

Okres przechowywania danych osobowych
Twoje dane osobowe przechowywane będą do zakończenia współpracy oraz w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.

Zautomatyzowanie podejmowania decyzji, profilowanie.

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.