DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Trzcielu

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Trzcielu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.bibliotekatrzciel.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-02-07
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-25

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. 

Treści niedostępne

 • część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej,
 • dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
 • zdjęcia, obrazki oraz pliki PDF zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.
 • Informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo w całości. Część z nich pochodzi od podmiotów zewnętrznych i zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany). Przykładem takich informacji są, wnioski o udostępnienie informacji publicznych.

Wyłączenia

 • Niektóre informacje opublikowane przed dniem wejścia w życie wyżej wskazanej ustawy zamieszczone w formie artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości. Niektóre informacje zamieszczone w formie artykułów lub załączników opublikowane po wejściu w życie wyżej wskazanej ustawy nie są dostępne cyfrowo w całości, jednak będą sukcesywnie przetwarzane do tej postaci
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:  2020-09-04
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-04

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej dla osób niepełnosprawnych prosimy o kontakt:

Osoba do kontaktu: Wioletta Fabian, bptrzciel@poczta.internetdsl.pl tel. 957431325.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej należy dzwonić do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Trzcielu tel. 95 7431 325.


Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Trzcielu.
 • Adres: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Trzcielu
  ul. Poznańska 8
  66-320 Trzciel
 • E-mail: bptrzciel@poczta.internetdsl.pl
 • Telefon: 95 7431 325

Skargę można złożyć również do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Trzcielu przy ul. Poznańskiej 8, 66-320 Trzciel posiada bezpłatny parking dla samochodów. Do budynku prowadza dwa wejścia. Oba wejścia nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową i wzrokową.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Trzcielu Filia Lutol Suchy 74, 66-304 Brójce posiada bezpłatny parking dla samochodów. Do budynku prowadzi jedno wejścia. Wejście nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową i wzrokową.